Make your own free website on Tripod.com

Wesdak - headgear

Kjøpsloven og dine rettigheter

Home
Produkter
Kontakt oss
Kjøpsloven og dine rettigheter
Wesdak effekter

Kjøpsloven:
 
Loven gjelder for kjøp foretatt før 1. juli 2002. For kjøp som er foretatt etter 1. juli 2002 gjelder forbrukerkjøpsloven dersom du handler som privatperson av en yrkesselger. Forbrukerkjøpsloven gjelder også når du kjøper fra en privatperson som bruker en profesjonell mellommann, for eksempel ved bruktbilkjøp i forretning. Kjøp mellom to privatpersoner, uten bruk av profesjonelle medhjelpere, reguleres ellers av kjøpsloven.

 

Angrerettloven:

 

Hva gjelder angrerettloven for?

Angrerettloven gjelder for alle avtaler om kjøp av varer som er inngått utenfor fast utsalgssted eller via fjernsalg. Loven gjelder også kjøp av ting som skal lages eller produseres etter kjøperens behov (tilvirkningskjøp).

Loven gir 14 dagers angrefrist, men fristen kan i visse tilfeller forlenges til 3 måneder, og i enkelte tilfeller til 1 år.

Angrerettloven gjelder ikke for kjøp i butikk.

Angrerettloven gjelder:

  • Salg utenfor fast utsalgssted, når kjøpesummen er over 300 kroner, som f.eks. dørsalg, messesalg, gatesalg, hjemmeselskap (home-parties) og på arbeidsplassen.
  • Fjernsalg som postordresalg, Internett, TV-shop og telefonsalg. Her gjelder loven uansett kjøpesum.
  • Loven gjelder også enkeltbestillinger i klubbmedlemskap (for eksempel bokklubb).

Loven gjelder ikke:

  • Kjøp av fast eiendom.
  • Avtaler om tidspart og fritidsbolig (timeshare).
  • Salg på tradisjonell auksjon. Ved auksjon via fjernkommunikasjon, for eksempel via Internett, her gjelder loven likevel.
  • Salg fra automat.

Selgeren skal gi informasjon:

Før kjøp skal selger gi opplysninger om varens viktigste egenskaper, totale kostnader med spesifikasjon av de enkelte elementer i totalprisen, angrerett, vesentlige avtalevilkår, selgers navn og adresse, samt hvor lenge tilbudet er gyldig.

Ved kjøp skal selger gi de samme opplysninger. I tillegg skal selgeren gi opplysninger om fremgangsmåte og vilkår for angreretten, om garanti- og servicevilkår, om vilkår for eventuell oppsigelse, samt en bekreftelse på bestillingen. Informasjonen skal gis skriftlig på papir eller annet varig medium (for eksempel e-post).

All denne informasjonen skal være gitt på en klar og forståelig måte. Dersom markedsføringen er rettet mot norske forbrukere skal informasjonen være gitt på norsk. Selgeren skal også gi opplysninger om eventuelle andre språk informasjonen er tilgjengelig på.

Det skal følge et standard angreskjema med varen. Dette skal være ferdig utfylt av selger, og kan benyttes av kjøperen for å gi melding til selgeren om at angreretten benyttes. Kjøperen er imidlertid ikke forpliktet til å benytte angreskjema. Melding til selgeren skal gis på hensiktsmessig måte. Standard angreskjema kan fås ved henvendelse til Barne- og Familiedepartementet, eventuelt lastes ned direkte fra deres internettsider(Se også om Angreskjema nedenfor).

Angrefristen

Du har 14 dagers angrefrist fra den dagen du har mottatt varen. Hvis du ikke vil beholde varen, må du gi selgeren beskjed innen fristens utløp. Hvis det gjelder kostbare varer, bør angreskjemaet sendes rekommandert. Angrerettloven gjelder uansett hva som ellers er avtalt mellom deg og selgeren. Dørselgere kan for eksempel ikke bruke en "kontrakt" som forkorter angrefristen eller fratar deg retten til å angre kjøpet innen 14 dager.

Særregel ved kjøp av bokverk

Det er verdt å merke seg at ved kjøp av bokverk der det er avtalt at bokverket leveres som delleveranser over tid, begynner angrefristen å løpe allerede når du har mottatt det første bindet i bokverket, såfremt dette bindet gjør det mulig for deg å danne en oppfatning av hele bokverket. Du kan ikke angre på kjøp av et bokverk når du har mottatt alle bindene.

Noen varer er unntatt fra angreretten. Dette gjelder:
Varer som raskt forringes fysisk (f.eks. ferske matvarer).
Varer hvor selve leveringen hindrer en tilbakeføring (f. eks. fyringsolje som er fylt på en underjordisk tank, eller jord som er spredt utover hagen).

Når angreskjemaet ikke følger med

Dersom selgeren ikke har gitt alle opplysninger som kreves og angreskjema ikke følger med, er fristen inntil 3 måneder. Regelen gjelder også dersom skjemaet ikke er korrekt utfylt av selgeren.

Mottar du likevel opplysninger og skjemaet fra selgeren innen 3 måneder etter at varen ble levert, begynner 14 dagers angrefrist å løpe fra den dagen du mottar opplysningene og skjemaet.

Dersom selgeren ikke har gitt opplysninger om angreretten, er angrefristen uansett 1 år.

Tilhørende kredittavtaler

Kredittavtaler som er inngått samtidig med kjøpet hvor kreditten ytes av selgeren, eller andre på bakgrunn av avtale mellom selgeren og kredittyteren, faller bort samtidig som angreretten benyttes. Eventuelle kredittkostnader som er betalt skal da tilbakeføres. Selgeren plikter å gi kredittyteren beskjed umiddelbart dersom du angrer.

Slik angrer du

Direkte levering av en vare
Varen må leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde som da du mottok den. Hvordan oppgjøret mellom deg og selgeren skal foregå, avhenger ellers av hvilken måte du mottok varen på. Er varen f.eks. overtatt direkte på en salgsmesse eller i et hjemmeselskap, er hovedregelen at du ikke er nødt til å gi varen fra deg før selgeren har betalt tilbake kjøpesummen. Og varen må ikke bringes til selgeren - det greier seg at han får beskjed om at den er klar til henting hos deg eller på det sted du mottok den. Inntil så skjer, må den oppbevares forsvarlig så den ikke blir ødelagt eller skadet.

Mottok du varen direkte fra selgeren på annet sted en i eget hjem kan det avtales at retur skal skje på annen måte. Dette må da være utrykkelig avtalt før kjøpet, og selger må dekke alle omkostningene på forhånd.

Dersom du har stilt varen til rådighet for selgeren og han ikke henter varen innen 3 måneder tilfaller den deg kostnadsfritt.

Nekter selgeren å gi deg pengene tilbake, kan du be Forbrukerrådet bringe kravet ditt inn for Forbrukertvistutvalget (FTU) som kan bestemme at pengene skal inndrives av namsmannen.

Vare som er mottatt i posten

Har du etter avtale fått tilsendt en vare i posten etter bestilling på messe e.l., er det du som må returnere den til selgeren. Varen bør ikke returneres før selgeren har betalt deg kjøpesummen. Selgeren skal ved salg utenfor fast utsalgsted og telefonsalg, sørge for returporto og egnet returpakning. Gjør han ikke det, er hovedregelen at han må hente varen selv.

Gjelder det postordresalg, hvor du har bestilt etter katalog, Internett eller TV-shop, må du returnere varen før selgeren betaler deg kjøpesummen tilbake. Du må selv dekke utgiftene ved tilbakesendingen. Men det gjelder ikke hvis selgeren har latt være å sende med egnet returpakning. Da er det nok å stille varen til disposisjon for selgeren der hvor den er mottatt.

Når du angrer ved postordresalg, behøver du ikke å løse ut varen fra postkontoret. Det er nok at du sender et brev til selgeren om at du angrer, og sender varen i retur. Du må selv dekke returkostnadene.

Varer som skal lages spesielt for forbrukeren

Når varen lages spesielt for forbrukeren kan det avtales at produksjonen begynner før utløpet av angrefristen. Dette må avtales før kjøpet og etter at alle andre vesentlige opplysninger er gitt av selgeren, herunder også opplysninger om angreretten. Benytter du angreretten i slike tilfeller, skal kjøperen dekke kostnader til faktisk utført arbeid og medgåtte materialer. Slik påbegynnelse kan ikke avtales ved telefonsalg.

Varer som er forseglet av selger

Ved kjøp via Internett, postordre eller TV-shop har selgeren adgang til å forsegle lyd- eller bildeprodukter (f.eks. CDer og videofilmer), samt datamaskinprogram, med den følge at angreretten må anses tapt dersom du bryter forseglingen, selger må imidlertid opplyse om dette klart og tydelig på forseglingen, hvis ikke, vil du kunne angre innen 14 dager uavhengig av om forseglingen er brutt.

Forbrukerrådet kan hjelpe deg!

Forbrukerrådet kan hjelpe dersom det skulle oppstå tvist om de rettigheter du har etter angrerettloven. Telefonnummeret til Forbrukerrådet er 815 58 200.

Forbrukertvistutvalget
Hvis selgersiden ikke vil godta den løsningen som Forbrukerrådet foreslår, kan de fleste saker legges fram for Forbrukertvistutvalget (FTU), og du kan få en avgjørelse der.

Angreskjema

Selgere av varer og tjenester kan få angreskjema ved henvendelse til Barne- og familiedepartementet, tlf.: 22 24 24 51/53. Du kan også laste skjemaet direkte fra BFDs internettsider og få forskrifter for hvordan skjemaet skal fylles ut.

Wesdak - headgear